01/09/2022

REGULAMENT CAMPANIE – ”DISCOUNT LA PIESELE DE SCHIMB BIESSE”

Perioada de desfășurare 1 septembrie – 31 decembrie 2022

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Campania ”Aproape de parteneri” este organizată de SC ACCESORIA GROUP SRL, cu sediul în București, strada Viforului, nr. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9689/2005, CUI RO17635849, reprezentată legal prin Luiza Dinu, director marketing, numită în continuare Organizator.

2. DURATĂ, LOC
Campania se va desfășura în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și se adresează clienților care dețin fabrici echipate cu utilaje Biesse pe teritoriul României, în coordonatele descrise la punctul 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi durata campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei.

3.MECANISMUL CAMPANIEI
Participanții la promoție sunt deținătorii de utilaje Biesse achiziționate în perioada 2019 – 2022, de la Organizator sau direct de la Biesse, și/ sau clienții de piese de schimb care au comandat prin intermediul Organizatorului. Acordarea discountului se face diferențiat, în funcție de numărul de utilaje achiziționate:
− 5+ utilaje: discount 10%
− 3-4 utilaje: discount 7%
− 2 utilaje: discount 5%
− 1 utilaj: discount 5% pentru comenzi mai mari de 500 €
Regulamentul este disponibil pe site-ul www.accesoria-echipamente.ro

4.PRODUSE PARTICIPANTE
Obiectul campaniei îl reprezintă piesele de schimb disponibile în portalul Sophia pentru utilajele Biesse, în limita stocului disponibil și comandate ferm în intervalul campaniei. Campania nu se cumulează cu nicio altă campanie sau alte oferte financiare negociate anterior derulării prezentei.

5.PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Participarea in campanie implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea campaniei.
Participanților la campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, înregistrată in Registrul de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 0024423.

6.LITIGII
Eventualele neînțelegeri apărute intre organizator si participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

7.ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI
Organizatorul își rezerva dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.
Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a campaniei. Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.