28/06/2023

Fonduri europene pentru fabrica de mobilă

Programul Tranziție Justă, cu apel unic în 2023, propune investiții pentru dezvoltarea atelierelor și fabricilor de mobilă. Se adresează producătorilor de mobilier din următoarele județe: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș. Iată cele mai importante informații pentru obținerea fondurilor nerambursabile prin această linie de finanțare.

Program Tranziție Justă

CODURI CAEN: 31xx Fabricarea de mobilă

Județe eligibile: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș

Stadiu: ghid consultativ lansat

Estimare lansare: august / septembrie

Categorii de finanțări

Proiecte cu finanțare nerambursabilă
între 200,000 – 2 milioane euro
Proiecte cu finanțare nerambursabilă
între 2 – 5 milioane euro

Beneficiari eligibili

 • Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii.
 • IMM-uri înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și care nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior (2022).
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022).
 • Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Ajutor nerambursabil

Proiecte cu finanțare nerambursabilă între 200,000 – 2 milioane euroProiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro
Valoare minimă – 200.000 euro
Valoare maximă – 2.000.000 euro

Procentul de finantare ajutor regional:
GJ, DJ, GL, PH: maxim 75% pentru toate întreprinderile.

HD, MS:
– maxim 70% întreprinderi mici;
– maxim 60% întreprinderi mijlocii.

Procent de finanțare minimis – 90% (în limita plafonului de minimis – 200.000 euro în ultimii 3 ani).
Valoare minimă – 2.000.000 euro
Valoare maximă – 5.000.000 euro

Procentul de finantare ajutor regional:
GJ, DJ, GL, PH: maxim 75% pentru toate întreprinderile.

HD, MS:
– maxim 70% întreprinderi mici;
– maxim 60% întreprinderi mijlocii.

Procent de finanțare minimis – 90% (în limita plafonului de minimis – 200.000 euro în ultimii 3 ani).

Criterii de eligibilitate

 • Unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel. Zona vizată de apel reprezintă teritoriul administrativ al județelor Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar. Prin excepție, în situația unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca sediu principal/secundar.
 • Investiția trebuie să contribuie la realizarea unei tranziții juste prin crearea și menținerea de locuri de muncă sustenabile din punct de vedere al mediului, în special pentru persoanele afectate de procesul de tranziție la neutralitatea climatică la nivelul teritoriului, precum și pentru cele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.
 • Persoanele vizate pot fi direct afectate de procesul de tranziție prin pierderea locului de muncă sau pot fi indirect afectate de tranziție din cauza competențelor neadecvate sau insuficient adecvate cererii. În acest sens, beneficiarul finanțării va avea obligația de a consulta AJOFM în procesul de recrutare, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție.
 • Locurile de muncă nou create trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției în zona vizată de apel.
 • În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate se va stabili numărul minim de locuri de muncă obligatoriu a fi realizat.
 • Proiectul prevede măsuri în conformitate cu cerințele privind protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile.
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului şi finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul.

Tipuri de investiții eligibile

Investiții inițiale

 • crearea unei unități noi;
 • extinderea capacității unei unități existente;
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

a) Investiții în active corporale

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare.

b) Investiții în active necorporale

 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.